خانه » سرگرمی » دیدن تعبیر خواب طلا از نگاه معبرین مختلف

دیدن تعبیر خواب طلا از نگاه معبرین مختلف

تعبیر خواب طلا از نگاه معبران

تعبیر خواب طلا , دیدن خواب گرفتن طلا , تعبیر خواب خریدن و یافتن طلا , jufdv o,hf xgh

بنابراین، مدت طولانی تملک طلا فقط برای پادشاهان و کاهنان معبد مجاز بود و افراد عادی اجازه در اختیار داشتن آن را نداشتند. اگر این فلز گرانبها در خواب ظاهر شد دارای تعبیر خواب مختلفی می باشد که باید آنالیز جامع خواب را در نظر گرفت. در ادامه میتوانید تعبیر خواب طلا را مشاهده کنید.

دیدن خواب طلا

ابن سیرین می گوید : تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد. اگر بیند كه زر و سیم به یك جا جمع بود، دلیل است كه عز و جاه یابد. اگركان سیم بیند، دلیل بود كه دختری مهتر به زنی گیرد، لكن اندوهگین شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید : هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

جابر مغربی میگوید : زر به خواب برای مردان را بد و زنان خوب است. اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری. همچنین اگر ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

لوک اویتنهاو می گوید : طلا نشانه دوست داشتن چیزهای بی ارزش است. همچنین دزدیدن آن نشانه خبر های بد است.

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری خواب ببیند كسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می كند ، نشانه آن است كه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد . همچنین اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا كار كنید ، نشانه آن است كه می كوشید از حقوق دیگران دفاع كنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب گم کردن طلا

ابراهیم كرمانی گوید : اگرشخصی بیند كه زر همی خورد، دلیل است كه به قدر آن مال بر عیال هزینه كند.

لوک اویتنهاو می گوید : گم کردن نشانه این است که به شما خیانت خواهد شد.

آنلی بیتون مى‏گوید : اگر در خواب طلا گم كنید علامت آن است كه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید.

منبع : nezareha.com/1288/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*