خانه » سرگرمی » تعبیر و نشانه خواب سیب و درخت میوه سیب

تعبیر و نشانه خواب سیب و درخت میوه سیب

تعبیر و دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب سیب , دیدن خواب درخت سیب , خواب سیب سبز و قرمز , تعبیر خوردن سیب زرد

سیب یکی از میوه های خوشمزه و پر طرفدار در ایران می باشد که درخت آن در شهر های مختلف کاشته و از محصول آن برای خوردن و مصرف های دیگه استفاده می شود. سیب در رنگ های مختلفی چون سبز ، زرد و قرمز وجود دارد که ممکن است بارهای آن را در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر خواب خود بگردید. در این مطلب تعابیر کامل از خواب سیب را برای شما قرار داده ایم.

تعبیر خواب سیب

سیب، این میوه ای که برخی از آن به عنوان میوه ی بهشتی یاد می کنند گذشته از اینکه یک نماد مذهبی است، نشانی از عشق، وسوسه و رشد معنوی می باشد. تعبیرهای مختلفی برای سیب در نظر گرفته شده است ولی عمده ی آنها بیانگر اتفاقات و رخدادهای مثبت در زندگی است. حتی در تعبیر معبران اسلامی و اروپایی رنگ های مختلف این میوه نیز لحاظ شده است یعنی هر رنگ سیب دارای تعبیر خاص خود می باشد.

امام صادق (ع) میفرمایند: تعبیر های سیب عبارتند از: ۱- فرزند ۲- منفعت ۳- بیماری ۴- کنیزک ۵- مال و اموال و نعمت ۶- فرمانروائی ۷- همت بیننده خواب ۸- خبری از حاضر و غائب

حضرت دانیال گوید : تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد. ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر پادشاهی سیب را در خواب ببیند تعبیرش حکومت می باشد یا اگر بازرگانی سیب را ببیند نشانه تجارت او می باشد. همچنین شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است اگر ببینی سیب داری و از آن می خوری یعنی به اندازه ای که خورده ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر کسی خواب سیب را دید به این نشانه است که از شخص غایب یا کسی که دور مانده خبری خواهد رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر که این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

یوسف نبی (ع) می فرمایند : دیدن سیب در خواب به این معنی است که از خویشان خود شاد شود.

ابن سیرین میگوید: تعبیر خوردن شربت هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: ۱- پاکی دین و ایمان ۲- سود و منفعت ۳- علم مفید ۴- عمر طولانی ۵- زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش ۶- ذکر و یاد خداوند .

آنلی بیتون مى‏گوید : اگر خواب ببینید سیب كال یا كرم زده می خورید تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید دلالت بر آن دارد كه به اهدافی كه داشتید به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید. همچنین اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند نشانه آن است كه دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند.

تعبیر درخت سیب در خواب

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر درخت سیب نشانه مردی عجمی است که حساس و تیز طبع می باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است مانند هشداری اسـت که بیش از اندازه بلند پروازی میکنید.

برایت می گوید : دیدن سیب بر روى درخت به نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها می باشد.

تعبیر سیب زرد در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب زرد و ترش رنج و بیماری می باشد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش میخوری یعنی خبر ناخوشایندی می شنوی (به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می باشد).

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر میدهد.

تعبیر سیب قرمز در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب سرخ سود و منفعت از طرف پادشاه می باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی یعنی صاحب فرزند دختر می شوی.

آنلی بیتون مى‏گوید : دیدن سیب قرمز به درختان سبز نشانه آن است كه برای بینندة خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر میدهد.

تعبیر سیب سفید در خواب

ابن سیرین می گوید: تعبیر سیب سفید سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده ای یعنی از شریک خودت جدا می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.

تعبیر  خواب سیب سبز

ابن سیرین می‌گوید : دیدن سیب سبز در خواب به نشانه فرزند می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : سیب سبز خیر و برکت و نعمت است.

تعبیر خواب خوردن سیب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سیب داری و از آن می خوری یعنی به اندازه ای که خورده ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

ابن سیرین می گوید : اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری یعنی خبر خوش خواهی شنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*