خانه » سرگرمی » تعبیر خواب حاملگی و زایمان از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب حاملگی و زایمان از نگاه معبران بزرگ

نشانه ها و تعبیر های جامع دیدن خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی , دیدن خواب بارداری مرد , زایمان دختر و پسر در خواب

بارداری و زایمان یک امر طبیعی در همه دنیا می باشد که خیلی وقت ها شما ممکن است در خواب آن را به شکل های مختف هم خانم ها و هم مرد ها ببینید که دارای تعبیر خواب های گوناگونی نیز می باشد. برای پی بردن به تعابیر خواب خود به ادامه مطلب مراجعه کنید چون ما سعی کردیم تعبیر خواب حاملگی را به صورت کامل برای شما قرار دهیم.

دیدن خواب حاملگی و زایمان

یکی از رویاهای متداول که در خواب میبینیم حاملگی یا بارداری هست. هر زن و مردی در طول عمر خود حداقل یکبار چنین رویایی در خواب مشاده میکند. البته این نوع خواب در میان زنان بیشتر رایج است تا مردان. زنانی که خود باردار هستند در طول زمان حاملگی زیاد از این نوع خواب ها مشاهده میکنند که علت اصلی آن هم برمیگردد به شرایط جسمانی و مشغولیت ذهنی حاصل از حامله بودن. در ادامه انواع مختلف خواب های حاملگی ذکر شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

محمد بن سیرین می گوید : اگر بیند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن به این نشانه است كه او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند كه شكم بزرگتر بیند مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم كرمانی می گوید : اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند دلیل كه پدرش را نعمت و مال حاصل گردد. اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند دلیل كه مادرش را نعمت و مال حاصل گردد.

تام چت ویندرا می گوید : تعبیر خواب حامله تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند و یا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند.

آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر زنی خواب ببیند حامله است علامت آن است كه با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید. همچنین اگر زنی باردار خواب ببیند كه حامله است نشانه آن است كه زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی از شکمت فرزندی بیرون آمده است یعنی در نسل تو فرزندی وجود خواهد داشت که حشمت و شوکت خانواده و فامیل تو را افزایش می دهد.

تعبیر بارداری دختر در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر دختری دوشیزه در خواب ببیند که زاییده است یعنی کار خوبی انجام می دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می شود.

آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر دختری باكره و پاكدامن خواب ببیند حامله شده است علامت آن است كه به بدبختی و رسوایی كشیده خواهد شد.

تعبیر دختر زاییدن در خواب

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای به این نشانه است که فرزند پسر به دنیا می آوری،

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن به دنیا آوردن دختر در خواب تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید که بزرگتر خانواده خودش می شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن پادشاهپ در خواب ببیند که دختر زاییده است یعنی پادشاه گنج پیدا می کند.

تعبیر خواب حاملگی مرد

لیلا برایت مى‏ گوید : اگر مردى در خواب ببیند كه آبستن است تعبیر آن این می باشد که به پول و ثروت فراوانى مى‏ رسد.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر مردی در خواب ببیند که پسر زاییده است یعنی کار خوبی انجام می دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می شود. همچنین اگر اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است به این نشانه می باشد که غمگین و ناراحت خواهد شد.

تعبیر زاییدن پسر در خواب

ابن سیرین گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است یعنی غمگین و نگران خواهد شد. و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است یعنی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می آورد. همچنین وی  در جائی دیگر گفته است که اگر ببینی صاحب فرزند پسر شده ای یعنی صاحب فرزند دختر می شوی.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن پادشاه ببیند که پسر زاییده است تعبیرش غم و اندوه و نگرانی می باشد.

امام صادق (ع) میفرمایند: اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد یعنی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر زایمان تخم در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که به جای بچه تخم زاییده به این نشانه است که فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم و در ایه ۲۷ سوره آل عمران به آن اشاره شده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*