خانه » سرگرمی » تعبیر خواب کوه از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب کوه از نگاه معبران بزرگ

تعبیر دیدن خواب کوه های بلند و سنگی

تعبیر خواب کوه , دیدن کوه بلند و سنگی در خواب , jufdv o,hf ;,i

کوه یکی از نعمت های خداوند و جاذبه زیبا بر روی زمین می باشد که به شکل های سنگی و سر سبز در مناطق مختلف در اندازه های گوناگون گاهی بلند و گاهی هم کوتاه وجود دارد. بارها پیش آمده که افراد در خواب خود کوه می بینند و دنبال تعبیر خواب خود می گردند که ما امروز سعی کردیم که نشانه های تعبیر خواب کوه را به شکل جامع و کامل برای شما قرار دهیم.

دیدن کوه در خواب

کوه در طبیعت نشانه عظمت و بزرگی می باشد ولی در خواب دیدن کوه به شکل های مختلفی تعبیر می شود که در ادامه مطلب می توانید از نگاه معبران بزرگ تعابیر آن را مشاهده کنید.

حضرت امام جعفر صادق می فرماید : دیدن كوه در خواب بر پنج وجه است : اول پادشاهی ، دوم دلیری ، سوم ظفر یافتن و پیروزی ، چهارم بلندی و رفعت و پنجم رئیسی

محمدبن سیرین می گوید : دیدن كوه در خواب نشانه مال می باشد كه به حیله به دست آید. اگر بیند كه در كوه پنهان شد و راه بیرون آمدن نداشت دلیل كه او را به حیله در كاری اندازند و از آن كار به دشواری خلاصی یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس و تشخیص اصلی آن در خواب بر عهده خود بیننده خواب می باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی کوه قاف نشسته ای یعنی به زودی از دنیا خواهی رفت. و اگر ببینی روی کوه لسان نشسته ای یعنی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت. همچنین اگر ببینی روی کوه طور نشسته ای یعنی مورد اعتماد پادشاه قرار می‌گیری. و اگر ببینی کوهی می لرزد و تکان می خورد یعنی شخص بزرگی در آن سرزمین ناخوش می شود.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته ای یعنی مقرب و نزدیک پادشاه می شوی.

تعبیر خواب بودن بر روی کوه بلند

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده ای یعنی مقرب و نزدیک پادشاه می شوی.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری بعنی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می گیری.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته ای یعنی آنچه را که در پی آن هستی بدست می آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده اید به اوج موفقیت می رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.

تعبیر خواب کوه آتشفشان

کوه آتشفشان یا کلا چیزهائی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند که تعبیر آن با خود بیننده خواب می باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است.

برخی از معبران نیز گفته اند که دیدن آتشفشان در خواب نشانه ‌آن است كه با كسانی مخالفت می كنید كه شهرت شما را به عنوان شهروندی درستكار و خوش برخورد زیر سؤال می برند.

دیدن کوه سر سبز و سنگی در خواب

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید از كوهی سر سبز بالا می روید نشانه آن است كه بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت. همچنین اگر خواب ببینید از كوهی سنگی بالا می روید موفق نمی شوید به قلة آن برسی نشانه آن است كه اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

دیدن خواب بالا رفتن و پایین آمدن از کوه

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مردة خود از كوهی بالا می رود علامت آن است كه دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود. اما اگر در خواب احساس كند دیگر نمی تواند از كوه بالا برود علامت آن است كه از رسیدن به مقام ممتازی كه آرزو دارد ناامید خواهد شد.

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از کوه بالا می روی یعنی آنچه را که در پی آن هستی بدست می آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می شود. همچنین اگر ببینی از کوه پایین آمده ای یعنی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

امام صادق (ع) میفرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی تعبیرش نرسیدن به خواسته می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری بزرگ در دست می گیرید. اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می گردید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده ای و با آن به سر کوه رفته ای یعنی به زودی به خواسته‌ات می رسی. ‌‌‌‌‌اگر نردبان از خشت و گِل باشد تعبیرش بهتر است ‌‌‌‌‌ ولی اگر نردبان از مس و برنج باشد تعبیرش نرسیدن به خواسته می باشد یا چنانچه از آهن باشد تعبیرش قوت و نیرو است.

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن از کوه بالا رفتن نشانه عزت دولت باشد و دیدن از کوه به زیر آمدن نشانه زیادی غم می باشد.

تعبیر خواب افتادن از کوه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آیید و خودتان نمی توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می دهید. اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی از کوه افتاده ای یعنی به خواسته خود نخواهی رسید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده ای یعنی حال تو بد می شود و به آن اندازه ای که افتاده ‌ای بدن تو دچار رنج و ناخوشی می شود یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است یعنی به اندازه زخمی که دیده‌ ای دچار ضرر و زیان می‌ شوی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی بر روی دامنه کوهی مستقر شدی و اقامت کردی ولی از آنجا به پایین افتادی یعنی دچار غم و اندوه می شوی.

آنلی بیتون گوید : اگر خواب ببینید به هنگام صعود از كوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در همین زمان از خواب بپرید علامت آن است كه هنگامی كه احساس می كنید زندگی دلسرد كننده است تغییرات امید وار كننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

تعبیر رفتن داخل غاری و کوه

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی وارد دره کوهی شده ای یعنی زندانی می شوی یا اینکه از دنیا می روی. همچنین اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته ای یعنی از راز پادشاه باخبر می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می کنید.

تعبیر خواب مخفی شدن در کوه

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی یعنی گرفتار کاری می شوی و نمی توانی خلاص بشوی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده ای و راهی برای بیرون آمدن نداری یعنی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می شوی.

نشانه و تعبیر سنگ کوه

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی یعنی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می آوری.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی از کوه سنگ برمی داری و به هر جائی پرتاب می کنی یعنی نامه های مختلفی خواهی نوشت.

منبع : nezareha.com/1790/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d9%87

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*