خانه » سرگرمی » تعبیر خواب فیل از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب فیل از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب فیل از نگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب فیل , دیدن خواب فیل , تعابیر فیل سواری در خواب

فیل بزرگترین حیوان حال حاضر بر روی خشکی می باشد که تنها در برخی از مناطق وجود دارد. این حیوان بزرگ در دوگونه آفریقایی و آسیای در طبیعت وجود دارد. هرچند که ما در بیداری شاید هرگز فیل ندیده باشیم اما ممکن خواب آن را ببینیم به دنبال تعابیر آن باشیم. در این مطلب برای شما تعبیر خواب فیل را به صورت جامع قرار داده ایم.

تعابیر مختلف خواب فیل

این خواب نیز مثل تمامی خواب ها به جزییات ببینده خواب بستگی دارد که در گذشته و امروز به شکل های مختلفی تعبیر می شود اما برخی از معبران دیدن خواب فیل در روز و شب به شکل های مختلفی تعبیر می شود ولی به طور کلی فیل نشانه عظمت و بزرگی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید.

مثلا نوشته اند ( فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نشانه نرمش و ملایمت است.

امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای فیل عبارتند از: ۱- پادشاه عجمی ۲- مرد غلام ۳- مردی که چهارپا کرایه می دهد ۴- مرد با هیبت و با قوت ۵- مرد حسود ۶- شخص ستمگر و خونخوار.

جابر مغربی می گوید : اگر بیند كه فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت دلیل كه مملكت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک كند.

لوک اویتنهاو می گوید : اگر فردی در خواب خود فیل مشاهده کند نشانه ازدواج دیر هنگام و همچنین تانی و تامل می باشد.

آنلی بیتون می گوید : دیدن تعدادی فیل در خواب نشانه فراوان است. همچنین دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید كرد.

ابراهیم كرمانی می گوید : اگر در خواب ببینی از پشت فیل افتاده ای به این نشانه است که دچار گرفتاری و بلای سختی می شوی.

تعبیر دیدن فیل بزرگ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر در خواب خود ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید نشانه آن است که موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

نشانه های دیدن گوشت فیل در خواب

ابراهیم كرمانی می گوید : اگر ببینی گوشت فیل خورده ای یعنی به اندازه آن از پادشاه مردم عجمی مال و نعمت بدست می آوری. همچنین اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

تعبیر خواب فیل سواری

محمد بن سیرین می گوید : اگر كسی در خواب بیند كه بر فیل نشسته است دلیل كه زنی بخواهد نابكار و اگر این خواب را به روز بیند دلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزک را بفروشد. همچنین اگر بیند كه بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست دلیل كه ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید.

لوک اویتنهاو می گوید : اگر در خواب مشاهده کنیم سوار بر فیلی هستیم نشانه نیکبختی می باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید علامت آن است كه از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی برای تماشا سوار فیلی شده ای که قدرت از آن اوست و مسلط می باشد یعنی با زنی عجمی ازدواج می کنی که بر تو مسلط می شود ولی اگر تو بر فیل مسلط بودی یعنی تو بر زن مسلط می شوی.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*