خانه » سرگرمی » نشانه ها و تعابیر دیدن خواب خواستگاری

نشانه ها و تعابیر دیدن خواب خواستگاری

نشانه ها و تعابیر دیدن خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری , دیدن خواستگار در خواب , تعبیر خواستگاری رفتن و داشتن

بارها پیش آمده است که خیلی از شما در بیداری به خواستگاری رفته باشید یا برای شما خواستگار آمده باشد که می تواند اتفاق خوب و نیکو برای شما باشد اما برخی مواقع پیش می آید که شما در خواب خود این اتفاق را مشاهده کنید و به دنبال تعبیر خواب خود باشد. ما در این مطلب برای شما عزیزان تعبیر خواب خواستگاری را قرار داده ایم پس تا پایان مارا همراهی کنید.

تعبیر دیدن خواستگاری در خواب

خواستگاری نیز مثل اکثر خواب ها به خیلی عوامل برای تعبیر بستگی دارد که به شکل های مختلفی آن را تعبیر می کنند اما به طور کلی خواستگار یا خواستگاری همانطور که در بیداری می تواند خوب و اتفاق مثبتی باشد در خواب نیز به همین گونه است و معمولا داری تعبیر خواب خوب و نشانه های مثبت می باشد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

خواستگار یا به عبارت دیگر خواستگاری در خواب می تواند به موقعیت های و نشانه های جدید که در بیداری شما با آنها سر کار دارید اشاره می کند. برخلاف تصورها این احتمال وجود دارد که تنها به موضوعات عاطقی اشاره نکند و بلکه به مسائل کاری و شغلی نیز اشاره می کند که تعبیر آن به احساسات شما در خواب بستگی دارد.

شیخ طوسی می گوید : اگر کسی خواب ببینید که برای امری خیر مثل خواستگاری وعده می گذارد دلیل بر اتفاق و خبر خوشایند در روز های نزدیک است.

محمد بن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب بیند که زن می خواهد دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود.

جابر مغربی می گوید : اگر بیند خواستگاری دختری دوشیزه رفت و با او ازدواج کرد و دوشیزگی او را بستد دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند همچنین اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد دلیل که مالی حرام بدست آورد.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و خواستگاری و عروسی را ندید نشانه بر شرف و عزت و زیادتی مال می باشد.

تعبیر خواب آمدن خواستگار چیست

اگر در خواب خود دیدید که فردی به خواستگاری شما آمده است توجه داشته باشید که این فرد چه وجه شباهتی یا موقعیت‌های جدیدی دارد که در زندگی بیداری در معرض آن‌ها قرار گرفته اید و یا اینکه احساسات شما به آن چه می باشد که با در نظر گرفتن این نکات میتوانید بهترین تعبیر را داشته باشید.

اگر شما از این خواستگاری ناراحت شوید یعنی موقعیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو شده اید بر خلاف ارزش ها و خواسته های قلبی شماست و علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید. ولی اگر نظر شما خوب باشد یعنی موقعیت های جدید برای شما خوشایند هستند.

نشانه های خواستگاری از مرده در خواب

محمد بن سیرین می گوید : اگر شخصی در خواب خواستگاری زن مرده رود و با او ازدواج کند دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. همچنین اگر زنی ببیند مرده مرده خواستگار اوست و با آن ازدواج میکند و در سرای زن با وی جمع شد دلیل که مال زن نقصان شود و یا حال وی متغیر شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*